Li Ping Secondary School

Edinburgh UK

 

TANG Hoi Ching, Hailey

 

CHENG Yat Yuen Jacky

 

HUI Nga Ki Eunice

 

KU Hiu Ying